Informace pro lékaře

Domácí zdravotní péče je za určitých podmínek hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

1. Vyžádání péče

Aby domácí péče mohla být uhrazena ze zdravotního pojištění pacienta, musí být požadavek vyhotoven písemně na předepsaném tiskopise (VZP-06dp/1996) s razítkem a podpisem ordinujícícho lékaře.

Dle vyhl. 45/1997 Sb. může domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění indikovat pouze:

  • praktický lékař (platnost maximálně 3 měsíce)
  • po ukončení hospitalizace ošetřující lékař lůžkového zařízení (platnost jen 14 dní !).

Pokud tedy domácí péči požaduje např. ambulantní specialista (např. diabetologické odběry), musí požádat praktického lékaře, aby domácí péči naordinoval. Rovněž není možné, aby péči hrazenou z pojištění požadoval nemocniční lékař u nemocného z ambulance. V opačném případě péči nelze vyúčtovat zdravotní pojišťovně.

Písemná indikace musí mimo jiné obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající třem typům ošetřovací návštěvy:

Kromě základních údajů o pacientovi je zejména nutná přesná specifikace rozsahu péče pomocí časového kódu Ošetřovací návštěvy či jejich kombinací a materiálovými kódy výkonu. Indikace tedy vždy musí obsahovat tzv. časový kód a v případě spotřeby materiálu (např. injekce, převaz rány, apod.). Tento kód hradí pouze spotřebovaný materiál, nikoliv péči sestry.

2. Zahájení domácí péče

Vyžádaná péče je zahájena v den, který je uveden na Poukaze nebo nejpozději den následující po oznámení požadavku.

U pacientů propouštěných z lůžkového zařízení může být hrazená péče zahájena až den následující po propuštění, neboť ošetřovatelská péče v den propuštění je ještě hrazena lůžkovému oddělení v OD a nebude uhrazena agentuře domácí péče.

První den navštíví pacienta určená sestra, která provede vstupní pohovor, vyšetření a místní šetření prostředí pacienta. Dále pokračuje lékařem stanovená péče až do doby ukončení péče lékařem či z jiných důvodů (např. hospitalizace).

Poukaz vyplněný lékařem slouží k prokázání oprávněnosti účtování skutečně provedené péče zdravotní pojišťovně. Nikdy není účtována péče, která nemohla být poskytnuta.

3. Prodloužení péče

Platnost Poukazu je omezena na 1 měsíc u praktického lékaře, po propuštění z nemocnice na 14 dní. Poté je buď péče ukončena nebo musí být vyhotoven nový Poukaz.

Předtištěný Poukaz slouží jen jako ulehčení administrativy a rovněž jako prevence nežádoucího přerušení péče (např. při "zatoulání" Poukazu). Lékař není povinen Poukaz podepisovat tak, jak je mu předložen.

Naopak, může na něm vyznačit změny a podepsat a nebo ho vůbec nemusí použít a vypsat osobně jiný. Pokud však nechce v péči pokračovat, je to potřeba včas oznámit.

Předtištěný Poukaz se stává oficiálním dokumentem teprve po kontrole a schválení (resp. korekci) indikujícím lékařem.

4. Změna indikace

Péče je poskytována přesně v rozsahu specifikovaném na aktuálně platném Poukazu. Pokud se lékař rozhodne změnit rozsah péče (např. ze dvou hodin denně na jednu nebo naopak či z pětkrát týdně na třikrát nebo naopak), vypíše nový Poukaz, kde jako den zahájení vyznačí den, od kdy změnu požaduje.

Ačkoliv předtím vypsal Poukaz, jehož platnost dosud neskončila, pozbývá tímto novým Poukazem ten předchozí platnost. Platí tedy vždy jen ten poslední.

5. Úhrada péče

Dle vyhl. 55/2000 Sb. může domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění indikovat pouze:

  • praktický lékař (platnost maximálně 3 měsíce)
  • po ukončení hospitalizace ošetřující lékař lůžkového zařízení (platnost 14 dní).

Zdravotní pojišťovna péči neuhradí, je-li indikována ambulantním specialistou (např. onkologem, diabetologem, chirurgem, internistou, apod.) nebo nemocničním lékařem u pacienta, který není propouštěn z nemocnice. V takových případech je třeba indikace praktickým lékařem.

Domácí zdravotní péči je možné indikovat až do rozsahu 3 hodin denně (včetně víkendů a svátků). Je ovšem třeba, aby rozsah péče byl stanoven účelně.

Splňuje-li ordinace domácí péče všechny požadavky, péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění a pacient zásadně nic nedoplácí.

6. Kódy výkonů

Kód Popis Časový rozsah
06311 Zavedení, ukončení domácí péče 0:60
06313 Ošetřovací návštěva domácí péče typ I. 0:30
06315 Ošetřovací návštěva domácí péče II. 0:45
06317 Ošetřovací návštěva domácí péče III. 0:60
06318 Ošetřovací návštěva domácí péče IV. 0:15
06319 Fyzická asistence při poskytování domácí péče 0:30
06321 Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním prostředí pouze materiál
06323 Odběr biologického materiálu pouze materiál
06325 Aplikace parenterální hydratace, výživy a léčby bolesti pouze materiál
06327 Ošetření stomií pouze materiál
06329 Lokální ošetření pouze materiál
06331 Klysma, výplach, cévkování, laváže, ošetření permanent.katetrů pouze materiál
06333 Aplikace inhalací, p.o., s.c., i.m., i.v. a další aplikace léčiv pouze materiál
06135 Výkon sestry v době od 22 do 6 hodin podle zákl.kódu
06137 Výkon sestry v den pracovního klidu nebo volna podle zákl.kódu